Havanese Talk Travel Mug, T-Shirt & Dog Tag
Havanese Talk Dog Tag and Key Chain $6.50 each

Havanese Talk Dog Tag and Key Chain $6.50 each